Algemene voorwaarden

Ellen Massaro Professional Organizer

1 De opdrachtgever die deze voorwaarden heeft aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Ellen Massaro Professional Organizer, hierna te noemen opdrachtnemer, wordt geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren, door haarzelf of in haar naam, door een door opdrachtnemer ingehuurde collega. Op opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting.

2.2 Opdrachtnemer is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, en op de door opdrachtnemer en collega’s verrichte diensten zijn de beroepscode en de klachtenregeling van toepassing (www.nbpo.nl)

3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van informatie over de opdrachtgever, (de uitvoering van) de opdracht en de geboekte resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer hiervan ten aanzien van al dan niet bepaalde informatie ontslaat.

4.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en opdrachtnemer al datgene dat daartoe volgens opdrachtnemer aan tijd, faciliteiten en informatie benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld, met passende voorzieningen, en dat de opdrachtgever in persoon en/of zijn partner en/of zijn medewerkers gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de verplichting uit hoofde van dit artikel en het daarop gebaseerde verzoek heeft voldaan. De melding van opschorten zal schriftelijk gebeuren.

5 Bij de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, wordt door de opdrachtgever gegarandeerd dat verwerking van dergelijk materiaal niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, dan wel met de maatschappelijke overtuiging. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd verwerking van het materiaal te weigeren c.q. te beëindigen.

6.1 Schema’s, foto’s en grafische ontwerpen, die door opdrachtnemer zijn vervaardigd, zijn te beschouwen als werken in de zin van artikel 1 van de Auteurswet en verschaffen opdrachtgever niet het recht om ze – zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer – te gebruiken.

6.2 Documenten, foto’s en datahouders, die aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden voor onderzoek of ordening, zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid behandeld worden.

7.1 Een training of workshop die door opdrachtnemer in eigen beheer wordt verzorgd, kan door opdrachtnemer afgelast worden bij onvoldoende inschrijvingen.

7.2 Bij een training of workshop die specifiek voor een opdrachtgever wordt verzorgd, zal opdrachtnemer het trainingsmateriaal aan de organisatie van de opdrachtgever aanpassen en in overleg ter beschikking stellen.

7.3 Voor een training of workshop die door opdrachtgever tot 2 weken voor de geplande datum wordt geannuleerd bij onvoldoende deelnemers, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht door opdrachtnemer. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande datum, wordt de volledige prijs berekend.

8.1 Opdrachtnemer declareert volgens overeengekomen tarieven. Deze tarieven zijn exclusief B.T.W., behalve anders vermeld. Indien gaande de uitvoering blijkt dat opdrachtnemer kosten maakt ten behoeve van en in samenspraak met de opdrachtgever ten gevolge van het inschakelen van derden, de afvoer van materialen, de aanschaf van producten en dergelijke, dan brengt opdrachtnemer hiervoor een redelijk bedrag bij de opdrachtgever in rekening.

8.2 Een aanvullende opdracht wordt verrekend op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

9 Betalingen door de opdrachtgever dienen tijdig te geschieden zodanig dat deze door opdrachtnemer zijn ontvangen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn is fataal, tenzij de schriftelijke overeenkomst expliciet anders bepaalt. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever over het bedrag van de declaratie met ingang van de datum dat hij in verzuim is rente verschuldigd aan opdrachtnemer over de periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus 3 %.

10.1 Indien opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hooguit het bedrag dat opdrachtnemer de opdrachtgever ter zake van de desbetreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

10.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk noch ten aanzien van de opdrachtgever noch ten aanzien van derden voor de keuzes die de opdrachtgever maakt zowel voorafgaande aan, gedurende of na afloop van de werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van het in dit lid bepaalde.

9.3 In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 Indien de opdrachtgever de aan enige dienst of opdracht verbonden risico’s ter verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal door deze derde, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.

11.1 In geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, dan zal zij de andere partij hiervan onmiddellijk mededeling moeten doen en dit schriftelijk bevestigen.

11.2 Indien de opdrachtgever (een deel van de) overeengekomen werkzaamheden of een gemaakte afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan heeft opdrachtnemer het recht de opdrachtgever de kosten en/of de schade in rekening te brengen die voor opdrachtnemer met deze annulering zijn gemoeid.

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  1. het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van ingeschakelde derden en deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen waardoor de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd;
  2. Opdrachtnemer zich in overige overmachtsituaties bevindt zoals brand, mobilisatie en/of oorlog(-sgevaar), contingentering en/of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer etc;
  3. de opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet
  4. de medewerking zoals genoemd in 4.1 niet verleent;
  5. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
  6. de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden

In de laatste drie gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.

12 Partijen verklaren dat zij hun inspanningen zullen richten op het voorkomen van geschillen. Indien deze zich onverhoopt voordoen, zullen zij trachten deze te slechten in minnelijk overleg. Het advies is om het klachtenreglement van de NBPO in te schakelen (www.nbpo.nl).

Algemene Voorwaarden EMPO/laatst bijgewerkt 2017